Untitled-1

دستگاه اعمال ولتاژ جهت آزمون جدایش کاتدی
Disbonding test
تعیین میزان چسبندگی پوشش در حین حفاظت کاتدی
آزمون جدایش کاتدی
اعمال 4 ولتاژ مختلف
اعمال ولتاژ در دو دمای مختلف
بررسی